Referat fra årsmøtene

 

 

 

Protokoll- Årsmøte BRAA 25.11.2016 kl.18  

Antall personer stilte på årsmøtet: 13

SAKER:  

1 Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer - 11 stemmeberettigede.

2 Godkjenne innkalling - Godkjent  

3 Godkjenne dagsorden - Godkjent  
4 Valg av møteleder - Per Øyvind Erlandsen  

5 Valg av referent - Oddvar Somdal  

6 Oppnevne tellekorps - Ole Pedersen, Marit Hauge  
7 Valg av to til å underskrive protokollen - Aina Nusser Åsen, Knut Erik Lie
8 Årsberetning - Leder gikk gjennom årsberetningen. Godkjent av årsmøtet.  

9 Regnskap - Regnskap godkjent av årsmøtet.
10 Budsjett - Budsjett godkjent av årsmøtet.  

11 Opprette eller legge ned utvalg - Det nye styret får mandat til å opprette utvalg etter vurdering og behov.  
12 Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden

12 a) Norske harehundklubbers forbund (NHKF) ønsker at alle våre medlemmer skal stå tilknyttet en harehundklubb. Ca. 50% av medlemmene i BRAA står utenfor.  

Vedtak: Gå inn i NHKF: Ja: 5 stemmer Nei: 6 stemmer.
Beagleringen Aust-Agder synes saken om innlemmelse i  NHKF er vanskelig . Det er mange momenter for og imot. Alle raseringene for harehunder har nå denne debatten og skal gjøre et vedtak på sine RS i løpet av vinter/vår Av raseringene er BRN først ute med sitt RS. BRN vil derfor ikke kunne ta med i vurderingen hvilket vedtak de andre raseringene har vedtatt.

Dette kan være uheldig dersom BRN sitt vedtak på RS avviker fra de andre raseringene, og vi blir stående alene med vårt vedtak.

BRAA sitt forslag er derfor at uavhengig av vårt vedtak på RS 2017, gis nytt styre mandat til å avholde et utvidet styremøte med alle lokal ring lederne for å diskutere og eventuelt tilpasse vårt vedtak opp mot de andre raseringene. Møtet bør kunne avholdes på skype.

13 Velge 2 representanter til RS. - Mariann Tronstad Lia, Berit Seljåsen   14 Vedta instruks for organer som oppnevnes på årsmøte - Delegeres til styret  

15 Velge

a)Leder har et år igjen. Berit Seljåsen

Nestleder for 2 år, Per Øyvind Erlandsen på valg

b)4 styremedlemmer, i år 3 nye må velges inn.

c )2)varamedlemmer for 1 år

d) revisor

e) valgkommite, leder og 2 medlemmer for 2 år, varamedlem for 1 år

 Nye styremedlemmer valgt av årsmøtet: Anders Haslestad, Mariann Tronstad Lia, Ole Emil Aa. Pedersen.  

Nytt varamedlemmer: Reinert Susort. Gjenvalgt som vara: Aina N. Åsen.  

Valgkomite 2017: Bjørn W. Saga, Oddvar Somdal  

16. Avlsråd. Ringens kandidat til avlsråd -Forslag fra årsmøtet: ingen Forslag til medlemmer i BRN: ingen  

17. Fastsette dato for neste års årsmøte - Fredag 24. november 2017   18. Årets hund BRAA 2016

Jakt: Mia til Marius Githmark   Spor: Snoopy til Geir Erling Birkeland   Utstilling: Diesel til Olav og Berit Seljåsen  

Årsmøte 2013Protokoll fra  årsmøtet 2012

 

Møte ble avholdt på Gullknappfredag 02.11.12 kl.19.00

Det møtte 8 stemmeberettige

 

 

Saksliste:

 

1                     Godkjenne innkalling: Vedtak: Innkallinga ble godkjent.

 

2                     Godkjenne sakslista: Vedtak: Sakslista ble godkjent

 

3                     Valg av referent. Vedtak: Referent ble Bjørn W Saga

 

4                     Valg av to til å underskrive protokollen: Vedtak: Olav Seljåsen og Morten Åsen

 

5                     Valg av møteleder: Vedtak:Møteleder ble Berit Seljåsen

 

6                     Årsberetning: Vedtak: Årsberetningen ble godkjent

·         Årsmøtet gir skryt av aktivitetsnivået, meget bra!

 

7                     Regnskap: Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

 

8                     Budsjett: Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

·         Nøkternt og godt budsjett

 

9                     Valg. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor m, vara.

Vedtak:

·          Leder Berit Seljåsen,

·          Nytt styremedlem Per Øyvind Erlandsen, kasserer

·          Nytt styremedlem Geir Erling Birkeland, styremedlem

·          Varamenn til styret: Olav Seljåsen og Lori M Briggs.

·          Ny valgnemnd: Morten Åsen og Bjørn Saga.

·          Vara valgnemnd: Johan Ribe.

 

10                 Innstille til valg av medlemmer BRN: Vedtak: BRAA foreslår Berit Seljåsen som ny leder i BRN evt. rep. til styret

 

 

11                 Innkomne forslag/forslag fremmet av styret. Nye lover for BRN og lokalringene.

Berit redegjør for BRN sitt arbeid

 Vedtak: Godkjent med tillegg:

 

·          § 1-2 Formål: fremme avl via avlsrådet for Beagle.

·          § 3-4 Årsmøtets oppgaver: valg, det skal aldri være mer en tre i styret på valg

 

12                 Avlsrådets arbeid. Berit informerte om avlsrådets arbeid

  Vedtak: Tas til etterretning. Ingen forslag til nye medlemmer

 

13                 Medlemsbladet BRN:Berit informerte om arbeidet med bladet.

Vedtak: Tas til etterretning

.

14                 Utdeling årets hund premier.

Vedtak:

Årets vinnere ble:

·          Årets hund Utstilling 2012: Tyriberget`s Lissy til Aina og Morten Åsen

·          Årets Hund Sporprøve: Laune`s JV-Liv Tina til Lene Holtskog

·          Årets Hund jaktprøve: Hesjaflaat`s Bella til Olav og Berit Seljåsen

Vi gratulerer!!

 

Alle saker ble avgjort  med simpelt flertall

Protokoll fra årsmøtet 2011

Protokoll fra årsmøtet 2011

Møtet ble avholdt på Gullknappfredag 25.11.11 kl.19.

 

Saksliste:

 

1                     Godkjenne innkalling. Vedtak: Innkallingen ble godkjent

2                     Godkjenne sakslista. Vedtak: Sakslista ble godkjent.

3                     Valg av referent. Vedtak: Referent Aina Nusser

4                     Valg av to til å underskrive protokollen. Vedtak: Olav Seljåsen og Bjørn Saga skal underskrive protokollen.

5                     Valg av møteleder. Vedtak: Møteleder ble Berit Seljåsen

6                     Årsberetning. Årsberetningen ble lest opp av Berit Seljåsen. Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

7                     Regnskap. Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

8                     Budsjett. Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

9                     Valg. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor m, vara.                            Vedtak: Det nye styret i BRAA 2012 ble som følger: Leder: Berit Seljåsen (1 år), Morten Åsen (1 år igjen), Morten Nygård (2 år), Aina Nusser (2 år), Bjørn Saga (1 år). Varamenn: Olav Seljåsen (1 år), Reinert Susort (1 år). Valgnemd: Johan Ribe (2 år), Stian Kjempekjenn (1 år), Vara: Odd Arild Lilleås (1 år), Revisor: Anne Maren Fjærbu (1 år). Utsending til RS ble: Som medlem av styret i BRN møter Berit Seljåsen, som utsendinger for BRAA møter Bjørn Saga og Morten Nygård, som vara for disse ble valgt Aina Nusser og Morten Åsen.

10                 Innstille til valg av medlemmer BRN.                                                                Vedtak: Bjørn Saga foreslås som kandidat til styret i BRN 2012

11                 Innkomne forslag/forslag fremmet av styret. Vedtak: Tillegg til årets hund regler: Medlem må ha betalt medlemskap innen betalingsfristen. Førstegangs nye medlemmer etter frist på tilsendt giro.

12                 Avlsrådets arbeid: Leder informerte om avlsrådets arbeid og hjemmeside.

13                 Medlemsbladet. Leder informerte om medlemsbladet og ønsket nytt stoff til dette.

14                 Utdeling årets hund premier.                                                                                         Vedtak: Årets Utstillingspremierte hund i BRAA ble Tyriberget`s Lissy til Morten Åsen. Årets Sporpremierte hund i BRAA ble Gullknapp`s Enja til Berit Seljåsen. Det var ingen påmeldte til Årets jaktpremierte hund.

Alle saker ble avgjort med simpelt flertall

 

 

___________________________________      _________________________________

Olav Seljåsen                                                             Bjørn Saga

Protokoll fra årsmøtet 2010

 

 

 

Protokoll fra årsmøtet 2010

 

Møte ble avholdt på Gullknapp fredag 12.11.10 kl.19.00

Det møtte frem 8 stemmeberettige

Saksliste:

 

1                     Godkjenne innkalling, Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2                     Godkjenne sakslista, Vedtak: Sakslista ble godkjent

3                     Valg av referent, Vedtak: Morten Nygård ble valgt som referent.

4                     Valg av to til å underskrive protokollen, Vedtak: Reinert Susort og Olav Seljåsen ble valgt til å underskrive protokollen.

5                     Valg av møteleder, Vedtak: Berit Seljåsen ble valgt til møteleder

6                     Årsberetning. Årsberetningen ble lest av Berit Seljåsen

7                     Regnskap: Morten Åsen redegjorde for regnskaper, med solid overskudd på kr:7710, - Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

8                     Budsjett: Det ble redegjort for budsjettet for 2011, med estimert overskudd på 5172,- som er hovedsakelig fra forventet støtte til kurs. Vedtak: Budsjett for 2011 ble godkjent

9                     Valg. Valgnemda leverte sin innstilling. Vedtak: Leder: Berit Seljåsen ble gjenvalgt. Morten Åsen ble gjenvalgt for 2 nye år, Morten Nygård og Aina Nusser har et år igjen, Bjørn Saga ble gjenvalgt for 2 nye år. Varamenn(for 1 år) ble Reinert Susort og Olav Seljåsen, Valgnemd (for 1 år) ble Stian Kjempekjenn og Odd Arild Lilleås. Revisor (for 1 år) ble gjenvalgt : Anne Maren Fjærbu.

 

 

10. Innkommne forslag/forslag fremmet av styret.

 

Forslag fra styret i BRAA:

Ved RS i Beagle Ringen Norge har  flere personer hatt flere stemmer, de sitter i styret og stemmer for styret, de møter som representant for sin ring og stemmer for denne, og de får i tillegg stemmerett for representanter som ikke kan møte. Dermed har flere representanter hatt 3-4 stemmer.

Vårt forslag er:

  1. Kun representanter som stiller på RS har stemmerett.
     Hver representant kan kun ha en stemme.
     Dersom en representant ikke kan møte, må han sende sin
     vararepresentant. Styremedlemmer har egen stemme og kan derfor sende sin
     vararepresentant med stemmerett

 

 

  1. Ringer med inntil 50 medlemmer –   2 mandater

50 -100 medlemmer                           +1 mandat

100-150 medlemmer -                        +1 mandat

Maks 4 mandater pr ring

Maks 4 stemmer pr ring, pluss evt. styremedlemmer i BRN

 

 

 

Vedtak: Styrets forslag ble godkjent og sendes RS for behandling.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11     Utdeling årets hund premier:

Årets utstillingspremierte hund: Tyriberget`s Lissy, eid av Morten Åsen

Årets Blodsporpremierte hund: Tara, eid av Bjørn Saga

Årets Jaktpremierte hund: Amarita`s Miro Barrabas, eid av Svein Olav Odden.

Referat fra årsmøtet 2009

 

REFERAT ÅRSMØTE BRAA 2009.

 

Årsmøtet ble holdt  fredag 20.11.09 på Gullknapp

 

Agenda:

1 Godkjenne innkalling

   Innkallingen ble godkjent

2 Godkjenne sakslista

    Saksliste ble godkjent

3 Valg av referent

    Referent ble Aina Nusser

4 Valg av to til å underskrive protokollen

    Morten Åsen og Reinert Susort ble valgt til å underskrive protokollen

5 Valg av møteleder

    Møteleder ble Bjørn Saga

6 Årsberetning

    Årsberetning ble lest av Aina Nusser,

     Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

7 Regnskap

Morten Åsen redegjorde for regnskapet, som var revidert av Anne Maren Fjærbu. Vedtak: Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

8 Budsjett

    Vedtak: Morten Åsen redegjorde for budsjettet, dette ble godkjent.

9 Innkomne forslag/forslag fremmet av styret

    Vedtak: Se under

10 Valg.

     Vedtak: Styret ble gjenvalgt.

11 Årets hund premier

      Vedtak: Årets sporhund. Denne ble i år dobbel, med to påmeldte hunder med lik premiering med 9 poeng.. Neste år vil styret videreutvikle reglene slik at man bedre kan skille hundene.

Årets sporhund. Langedal`s Aron og Langedal`s Alice eid av Svein Olav Odden og Kjersti Lia.

Årets utstillingspremierte hund.   Her var det mange påmeldte, med poeng fra 1 til 5. hele 3 hunder lå likt med 4 poeng, men vinneren hadde 5 poeng.

Årets utstillingspremierte hund: Røraskogen`s Zalazzo Beacboy, eid av Morten Nygård og Aina Nusser.

Årets jaktpremierte hund. Her var det 2 påmeldte. Reglene som styret satte opp våren 2009, sa at året for BRAA går fra 15.11 – 15.11. Dette for å få med småhundprøven som Aust Agder Harehundklubb har. Styret mente også at åpne prøver skal gjelde fra dagen de fysisk gås, ikke fra dommermøtet i mars . Da den ene påmeldte hunden hadde gått 2 svært gode åpne prøver i september 08, og året for BRAA startet 15.11.08, ble denne ikke tatt med. 
Det kom protester på vedtaket, og vi kontakter andre klubber og Norske Harehundklubbers Forbund for uttalelser.
Vi avventer kunngjøringen av Årets jaktpremierte hund til nytt styremøte blir avholdt januar 2010. 

Reglene vil bli gjennomgått i styremøte våren 2010, eventuelle endringer vil bli kunngjort på hjemmesiden.

 

Saker fremmet av styret:

Sak 1

Endre treffdag og hyppighet

Styrets innstilling: Vi endrer hyppigheten til hver 14 dg (1 og 3 uke i mnd) i sommerhalvåret og ny dag forslås til tirsdag. Innspill på årsmøtet om annen dag mottas med takk. Treff månedlig i vinterhalvåret.

Vedtak: Godkjent

Sak 2

Velge vårt forslag om nytt medlem til avlsrådet

Styrets innstilling. Ber om mandat fra årsmøtet til at utsendingene kan samarbeide med andre ringer om deres kandidater.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 3

Informasjon:

Medlemsfordel:

Vi har klart å skaffe medlemsfordel for 2009. Jervenhiet til et betalende medlem 2009 fra Jerven AS .

 

Medlemsfordel 2010:

Bustershop Stoa 10% rabatt

Stoa Maskin 10% rabatt på hundefor og utstyr.

Åsen elektroservice AS

10% rabatt på veiledende pris på Varmepumpe

5% rabatt på veiledene pris på portabel aircondition ,

5% rabatt på veiledende pris på kjøleagregat …

 

Anders Langås AS, Libru Froland tlf: 90165280

10% på hyllepris på Pennzoil produkter

20% på skaffe- bildeler

Mot fremvisning av medlemskort –ytterligere rabatt på allerede lave priser på dekk og felger

 

Medlemsfordel trekkes på betalende medlem 2010

 

Buddy Harebakken Hill`s Hundefor for 1 år til beagle (6-7 sekker)

 

Vi ligger i forhandlinger med Belanor AS om en Garmin Peil til betalende medlem i 2010.

 

Vedtak: Årsmøtet var positive til dette.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 20:34

Jeg kan tenke meg å bli medlem i Beagleringen Aust-Agder. Vi har en Beaglevalp på 6 mnd, hva gjør vi?

...
03.03 | 18:49
Årets hund har mottatt 3
22.09 | 01:51
Nyheter har mottatt 1
04.05 | 20:05
Aktivitetskalender har mottatt 7
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE